Cường Gia Hiếu gặp gỡ UBND xã Phước Hòa - Chương trình thiện nguyện năm 2022